วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

โครงการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)
(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ภาคเรียนที่ 1 / 2556คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์
เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
1.อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้
2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ
หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

1. รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
2. เทคนิควิธีสอน
2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น
- การซักถาม
- การอภิปราย
- การทำแบบฝึกหัด
- การแสดงผลงาน

การบูรณาการกับความพอเพียง

ความมีเหตุผล
ความพอประมาณ
ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
- เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง
- เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น
- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
- ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
- สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเตอร์เน็ต
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ตัวอย่างเว็บบล็อก
5. สื่อของจริง ของตัวอย่าง
6. ชุมชนท้องถิ่น

การวัดและประเมินผล
1. การวัดผล
1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %
1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %
1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %
1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %
1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %
1.5 สอบปลายภาค 20 %

2. การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A
ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+
ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B
ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+
ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C
ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+
ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D
ระดับคะแนน 0 – 4 ค่าระดับคะแนน E
34 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีค่ะพี่โชค เขามาแล้วหัวบล็อกน่ารักมากและมีสีสันที่หวานมากสีชมพูสามารถดึงดูดผู้ชมเป็นอย่างมาก การเรียบเรียงบทความหรือเนื้อหานั้นเรียบเรียงได้ดีเลยทีเดียว และจัดองค์ประกอบตกแต่งน่ารักและเรียบร้อยมาก

  ตอบลบ
 2. เปิดมา โอ๊ะ!! *0* หัวบล็อกน่ารักมากเลยค่ะ ส่วนเพลงพอได้ฟังแล้วบวกกับเนื้อหา ทำให้รู้สึกสนุกกับการอ่านบทความ ทำให้ไม่เบื่อเลย ฮ่า ๆ ^ ^

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกกับเพลงเข้ากันมากเลยคะ ในส่วนของเนื้อหาก็ครบถ้วนคะมีสีสันดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากคะ

  ตอบลบ
 4. สิงโต ปู๊นๆๆ อย่างแรกเลย หัวพี่สวยมากๆๆ หวานจัด น่ารักที่สุดเลย ชอบมากๆๆ ครับ เนื้อตรงกลาง ตัวหนังสือมันดูใหญ่ไปหน่อยอ่าครับ และระหว่างข้อความ นำรูปภาพมาคั้นเพื่อความสวยและดูสบายดีครับ เมนูทางด้านซ้ายและขวา เพิ่มรูปหรือวิดิโอ เพื่อให้เสมอด้านข้างเท่ากันทั้งสามด้านนะครับ ส่วนเรื่องความเหมาะสมกับรูปในหลวงพี่ทำได้ดีมากๆ และครับผม น่ารักที่สุด ฟูน้อย :')

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ขอบคุณที่แนะ นำ และติชม จะนำไปปรับรุงแก้ไขครับ

   ลบ
 5. ชื่อเพลงชื่อไรครับผมชอบ >> พอเข้ามาปุ๊ปอันดับแรกที่ผมอยากทำ ผมอยากกินหวานเย็น Blog มีความสวยงามมากครับ เพราะสีชมพูดูยังไงก็ไม่เบื่อ ติดตรงหัวข้อพี่โชคน่าจะปรับให้มาอยู่ตรงกลาง อย่างอื่นดีหมด ตรงตามแนวทางดีอาจารย์บอก ทำได้ดีมากครับ ขอให้อัพความสวย เนื้อหาให้ใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับ จบคอมเม้นครับผม ^_^

  ตอบลบ
 6. เปิดมาเป็นสิ่งแรกที่ประทับใจเลยสีบล็อกน่ารัก แอ๊บแบ๊วมาก ดึงดูดความสนใจได้ดีมาก แต่ผมว่านะจะเปลี่ยนสีตัวหนังสือที่มันสะท้อนแสงเพราะว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องทำให้ปวดตามากเลยครับ ภาพโดยร่วมเจ๋งสุดเลยครับน่ารักมาก

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณครับ ไว้จะแก้ไขให้ดีขึ้น

   ลบ
 7. หัวบล็อกสวยค่ะ สีหวานดี เนื้อหาอ่านง่ายสบายตาค่ะ

  ตอบลบ
 8. เธอคือที่สุดและที่สุด เข้ามาดูบล็อกพี่โชคที่ไรมมันทำให้รู้ว่าโลกนี้ยังมี สีสันที่สวยงามอีกมากมาย หัวบล็อกน่ารัก แอ็บแบ๋วมากกกก ส่วนเพลงก็ฟังแร้วสนุกดี ฟังไม่เบื่อ บล็อกนี้มีสีสันดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากคะ

  >>> ภาพรวม สุดยอดไปเรยพี่โชค

  ตอบลบ
 9. เริ่มจากหัวบล็อกก่อนเลยนะค่ะสวยงามมาก....และรูปแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร.....องค์ประกอบก็ครบถ้วนสมบรูณ์....ใส่สีตรงเนื้อได้ตัดกับฉากเพราะว่าฉากเป็นสีขาวเมื่อตัดด้วยสีที่หลากหลายจึงทำให้อ่านง่ายและสวยงาม...จึงสามารถดึงดูดผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกสวยนะชอบ ๆๆ คัลเลอร์ฟูลมากสีหวายสวยกี แต่เปลี่ยนเรื่องเสียงเพลงให้ซอฟต์หน่อยนะครับ :')

  ตอบลบ
 11. สวัสดีครับ บล็อกนี่ ทำได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการออกแบบโดยรวม หรือการจัดวางอัตตราหน้าบล็อกที่ลงตัว // หัวบล็อกก็สวยมากครับดู น่ารักมากครับ หวานแหวว เปิดมาเห็นแล้วดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดีครับ // ด้านข้อความการใส่สีตัวอักษร ที่อ่านแล้วดูสบายตา ส่วนลูกเล่นก็น่ารักสดใสมากครับ // องค์ประกอบด้านข้าง วีดีโอที่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่ง สาระความรู้ต่างๆ น่าเรียนรู้ น่าสนใจ อีกทั้งลิงค์ต่างๆดูน่าสนใจมากครับ ดูเพลินไม่ค่อยเบื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้มาเยี่ยมชม สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ ได้เป็นอย่างดีครับ // สรุปโดยรวมแล้วดีมากครับ... ยิ่งหัวบล็อกนี่สวยสุดๆครับ :)

  ตอบลบ
 12. บล็อกนี้น่ารักมาก แบ้วสุดๆเด็กๆเข้ามาเห็นต้องชอบแน่ๆ

  ตอบลบ
 13. บล็อกนี้น่ารักมากมาย ทั้งหัวบล็อกแล้วก่สีชมพู แต่นู๋ว่าพี่น่าจะจัดตัวหนังสิอหน่อย ย่อหน้าตรงหัวข้อน่ะ นู๋ว่าน่าจะเรียบร้อยขึ้น :"))

  ตอบลบ
 14. หัวบล็อกออกแบบได้สวย น่ารักมาก ตัวหนังสือเด่น เห็นชัด ดูน่าสนใจ ส่วนของเนื้อหาตัวหนังสือใหญ่ มีหลายสี ทำให้น่าอ่าน ไม่เบื่อ ด้านข้างจัดได้สวยงาม โดยรวม บล็อกน่าสนใจมาก สวย น่ารัก ^^

  ตอบลบ
 15. บล็อกสีหวานน่ากินมากเลยค่ะ เพลงก็น่ารักดี ส่วนของเนื้อหาเด่นชัด อ่านแล้วสบายตา โดยรวมถูกใจมากเลยค่ะ :)

  ตอบลบ
 16. เริ่มจากหัวบล็อกดูหวานดีสีสวยดีครับ ตัวหนังสือก็ดูง่ายสบายตา ดูเด่นเห็นได้ชัด ดูแล้วน่าอ่านน่าสนใจ สวนของเนื้อหาดูตัวหนังสือมีหลายสีตัวใหญ่เห็นได้ชัดมีหลากสีทำให้น่าอ่านน่าสนใจ ด้านข้างจัดได้อย่างเป็นระเบียบสวยครับ และด้านข้างข้างของบล็อกเนื้อหาดีน่าดูครับโดยรวม หวานแหววสวยงามครับผม อิอิ

  ตอบลบ
 17. สวัสดีค่ะพี่โชค เขามาแล้วหัวบล็อกน่ารักมากและมีสีสันที่หวานมากสีชมพูสามารถดึงดูดผู้ชมเป็นอย่างมาก การเรียบเรียงบทความหรือเนื้อหานั้นเรียบเรียงได้ดีเลยทีเดียว และจัดองค์ประกอบตกแต่งน่ารักและเรียบร้อยมาก พอเข้ามาปุ๊ปอันดับแรกที่อยากทำ อยากกินขนมหวาน Blog มีความสวยงามมาก เพราะสีชมพูดูยังไงก็ไม่เบื่อ

  ตอบลบ
 18. หัวบล็อกดูเด่นมาก สีสันของหัวบล็อกดูสดใส ภาพและสีสันของพื้นหลังเข้ากับตัวอักษรมากคะ ตัวหนังสือใหญ่พอประมาณอ่านง่ายสีสันของตัวอักษรดูแล้วสบายตามากคลิปวิดีโอดูน่าสนใจดีสิ่งที่ควรแก้ไขคือเพลงประกอบน่ารำคาญมากฟังไม่รู้เรื่องเลยและเสียงดังรบกวนมากคะชื่อเพื่อนสมบูรณ์แบบแล้วคะ

  ตอบลบ
 19. จากการที่ได้เข้ามาชมบล็อกนี้ แล้วรู้สึกว่าสะดุดตามาก เริ่มจากรูปหัวบล็อกแต่งได้น่ารักและสวยมากค่ะ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร เนื้อหาอ่านง่าย องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สามารถนำเอาไปเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำ

  ตอบลบ
 20. สวัสดีค่ะ พี่โชค จากการที่ได้เข้าชมบล็อกสิ่งแรกที่ ชอบมากคือ เพลงประกอบบล็อก น่ารักดี บล็อกทำได้ดีมากค่ะ หัวบล็อกเด่นและสวย ในส่วนของเนื้อหาเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป อีกทั้งยังมีสื่อ VDO และรูปภาพ ประกอบ ทำให้ดูแล้วน่าอ่าน เพลิดเพลิน ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ โดยรวมถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจค่ะ

  ตอบลบ